Zmiany w Zarządzie Spółki na stanowisku Prezesa Zarządu.

Zarząd spółki pod firmą Boomerang S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 08 sierpnia 2017 roku otrzymał rezygnację pana Marcina Radwańskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Boomerang S.A. z dniem 08 sierpnia 2017 roku

Zarząd Emitent informuje również, iż na mocy uchwały Rady Nadzorczej w dniu 08 sierpnia 2017 roku przyjęto rezygnację pana Marcina Radwańskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki i jednocześnie powołano pana Arkadiusza Pawła Sieradzkiego na funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.

Informacje dotyczące pana Arkadiusza Pawła Sieradzkiego:

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Zarządu upływa z dniem 8 sierpnia 2022 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Uczestnik Studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu. W latach 2006-2014 zajmował stanowiska kierownicze i dyrektorskie w bankach: Raiffeisen Bank S.A., Polbank EFG Ergasias S.A., PKO BP S.A. Od 2015 roku Prezes Zarządu w spółce Hawthorn Sp. z o.o. oraz Medical Center Group Sp. z o.o.

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Prezes Zarządu w spółce Hawthorn Sp. z o.o. ? od 2015 roku i nadal pełni funkcję

Prezes Zarządu Medical Center Group Sp. z o.o. ? od 2016 roku i nadal pełni funkcję

Medical Center Group Sp. z o.o. ? wspólnik mniejszościowy

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Podstawa prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

Robert Szulc – Pełnomocnik Zarządu