Zmiana daty przekazania raportu okresowego - raportu rocznego za 2016 rok

Zarząd Spółki Boomerang S.A. informuje niniejszym, iż ulega zmianie data przekazania (opublikowania) raportu okresowego – raportu rocznego za 2016 rok, z dotychczasowej daty przypadającej w dniu 31 maja 2017 roku, na nową przypadającą w dniu 22 maja 2017 roku. Wcześniejsza publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2016 wynika z przekazania opinii i raportu z badania biegłego rewidenta we wcześniejszym terminie niż planowano. Wszystkie terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2017 roku, opublikowane w raporcie EBI nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

Marcin Radwański – Prezes Zarządu