Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.

RB-W_ASO: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.
Data: 2021-01-06
Firma: MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 2021
Data sporządzenia: 2021-01-06
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDARD Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_, informuje, że w dniu 3 stycznia 2021 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2019 poz. 623_ dotyczące transakcji zbycia akcji Emitenta. Zgodnie z informacją złożoną przez Zawiadamiającego przekazał on niniejsze zawiadomienie w terminie, niestety z uwagi na zmianę adresu biura Zarządu nie dotarło ono do Emitenta. W wykonaniu obowiązku Zawiadamiający przesłał do Spółki Zawiadomienie powtórnie o czym Spółka informuje i przekazuje we właściwym trybie otrzymane Zawiadomienie.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Doc_04_Jan_2021,_14.pdf zawiadomienie o zbyciu akcji

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDARD S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-730 POZNAŃ
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Młyńska 12 lok.316
_ulica_ _numer_
728528027 728528027
_telefon_ _fax_
bri@medardsa.pl www.medardsa.pl
_e-mail_ _www_
7010204825 141998845
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-06 Arkadiusz Sieradzki Prezes Zarządu Arkadiusz Sieradzki
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDARD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61-730
Miasto POZNAŃ
Ulica Młyńska
Nr 12 lok.316
Tel. 728528027
Fax 728528027
e-mail bri@medardsa.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2021-01-06
Rok biezacy 2021
Numer 1
adres www www.medardsa.pl