Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub z MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 623) dotyczące transakcji zbycia akcji Emitenta. Zgodnie z informacją złożoną przez Zawiadamiającego przekazał on niniejsze zawiadomienie w terminie, niestety z uwagi na zmianę adresu biura Zarządu nie dotarło ono do Emitenta. W wykonaniu obowiązku Zawiadamiający przesłał do Spółki Zawiadomienie powtórnie o czym Spółka informuje i przekazuje we właściwym trybie otrzymane Zawiadomienie.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 126818-doc-04-jan-2021-1254