Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A. MEDARD S.A.

RB_ASO: Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.

Data: 2019-05-08

Firma: MEDARD S.A.

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 2019
Data sporządzenia: 2019-05-08
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDARD Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_, informuje, że wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie przekazane w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity w Dz.U. z 2018 poz. 512_ dotyczące transakcji zbycia akcji Emitenta.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

MEDARD S.A.
_pełna nazwa emitenta_
MEDARD S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-112 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
BAGNO 2/212
_ulica_ _numer_
+48 728 528 027
_telefon_ _fax_
kontakt@medardsa.pl www.medardsa.pl
_e-mail_ _www_
7010204825 141998845
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-08 Arkadiusz Sieradzki prezes zarzadu Arkadiusz Sieradzki
Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta MEDARD S.A.
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Medard S.A.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-112
Miasto WARSZAWA
Ulica BAGNO
Nr 2/212
Tel. +48 728 528 027
Fax
e-mail kontakt@medardsa.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2019-05-08
Rok biezacy 2019
Numer 1
adres www www.medardsa.pl