Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. poniżej 5%

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że w dniu 16 grudnia 2017 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. z 2016 poz. 1639_ informację o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, EQT Capital Ltd., na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 13 grudnia 2017 roku, o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż dnia 8 grudnia 2017 roku EQT Capital Ltd. dokonała zbycia 7.184 akcji zwykłych na okaziciela Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Transakcja została zwarta poza systemem obrotu.

W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez EQT Capital Ltd.

Przed dokonaniem powyższej transakcji EQT Capital Ltd. posiadała 117.184 akcji Spółki reprezentujących 5,25 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 5,25 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji EQT Capital Ltd. posiada 110.000 reprezentujących 4,93 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 4,93 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Informuję, iż nie istnieją podmioty zależne posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3_ lit c_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informuję, iż EQT Capital Ltd. nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Informuję, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy EQT Capital Ltd. nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększania lub zmniejszania swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”