Zawiadomienie o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Boomerang S.A.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: Spółka_ informuje, iż w dniu 08 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – pana Roberta Szulca.

Zawiadomienie w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Załącznik:

Zawiadomienie_o_transakcjach_na_akcjach_Boomerang_S.A._-_Robert_Szulc