Zasady stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect przez Boomerang S.A.

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje informacje o zasadach stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect. W związku z wystąpieniem błędów technicznych na dotychczasowej stronie internetowej Emitenta, zostało zastosowane przekierowanie do awaryjnej strony, która zostanie niezwłocznie zaktualizowana. W związku z powyższym część dobrych praktyk nie będzie tymczasowo przestrzegana. Emitent podjął działania w kwestii przywrócenia poprawnego działania strony internetowej. W załączeniu do komunikatu oświadczenie odnośnie stosowania dobrych praktyk na rynku NewConnect. Po ponownym uruchomieniu strony Emitent przekaże do wiadomości publicznej oświadczenie o przestrzeganiu drobnych praktyk.

Podstawa prawna:

§4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. ?Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect?, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu