Wypowiedzenie umowy zawartej z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku dokonał wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy zawartej ze spółką SALWIX Sp. z o.o.

Przedmiotowa umowa została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia i obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu