Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDARD S.A.

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 9 grudnia 2020 roku, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 7 stycznia 2021 roku o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej – Krzysztof Sawiński i Paweł Cywiński, ul. Wojska Polskiego 42/10, 70-475 Szczecin.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziałem tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, znajduje się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu z planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały przewidziane porządkiem obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

126855-protokol-nwz-07-jan-2021

126856-lista-obecnosci-07-jan-2021-