Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Medard S.A. MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Andrzeja Zająca z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Jako przyczynę podjęcia decyzji o rezygnacji Pan Andrzej Zając wskazał powody osobiste.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu