Raport roczny Boomerang S.A. za rok 2016

Zarząd Spółki Boomerang Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu raport roczny Boomerang Spółka Akcyjna wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Boomerang Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

91837-2016-3 91838-sprawozdanie-finansowe-boomerang-s.a.-za-2016r

91841-opinia-niezaleznego-bieglego-rewidenta-oraz-raport-uzupelniajacy-z-badania-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-za-2016-rok

91842-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-boomerang-za-rok-2016