Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarł umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego MEDARD S.A. za rok obrotowy 2020 ze spółką FTW Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ulicy Nowy Świat 33 lok. 13, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 923.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki:

132356-rb-11-2021-podpisanie-umowy-z-bieglym-ebi-skonwertowany