Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie,(Spółka) informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku zawarł umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego MEDARD S.A. za rok obrotowy 2018 ze spółką FTW Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ulicy Nowy Świat 33 lok. 13, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 923.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu