Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok MEDARD Spółka Akcyjna (PLVENIT00010)

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie, dawniej Boomerang S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 25 maja 2018 roku zawarł umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego MEDARD S.A. za rok obrotowy 2017 ze spółką FTW Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-029) przy ulicy Nowy Świat 33 lok. 13, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 923.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

    Arkadiusz Paweł Sieradzki – Prezes Zarządu