Podpisane umowy z biegłym rewidentem

Zarząd Spółki Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie(?Spółka?) informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 r. Spółka podpisała umowę z B-think Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr 4063 (?Biegły Rewident? ). Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

Wyboru Biegłego Rewidenta dokonała Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 1 podjętej w dniu 10.04.2017 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

Marcin Radwański – Prezes Zarządu