Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm., wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać po uprzednim kontakcie w dni robocze (poniedziałek-piątek) w godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie 00-112, ul. Bagno 2/212
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).
  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu

Załączniki: 126399-rb-10-2020-pierwsze-wezwanie-akcjonariuszy-do-zlozenia-dokumentow-akcji