Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 lipca 2019

Zarząd spółki MEDARD S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 1 lipca 2019 roku, na godzinę 14:00 w Warszawie, ul Jana Pawła II 11, lok. 411.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na ZWZ

Załącznik nr 3 – Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do głosowania

Załącznik nr 4 – Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce

Załącznik nr 5 – Raport roczny Medard S.A. za 2018 rok

Załącznik nr 6 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta Medard S.A. 2018

Załącznik nr 7 – Sprawozdanie Zarządu