Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku

Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku opublikowanym w komunikacie EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem prowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta, w wyniku którego utworzono aktywa na podatek dochodowy odroczony oraz rozwiązano części rezerw na podatek dochodowy odroczony. Nieznaczne zmiany w poszczególnych grupach kosztów również wynikają z prowadzonego badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 przez biegłego rewidenta.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana straty netto z kwoty -167 832,09 zł podanej w raporcie okresowym za 4 kwartał 2016 roku (raport EBI nr 2/2017 z dnia 14 lutego 2017 roku) na stratę netto w wysokości -79 548,85 zł.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Marcin Radwański – Prezes Zarządu

Załącznik:

91086-4kw2016-korekta-2