Korekta raportu nr 1/2019 MEDARD S.A.

RB-W_ASO: Korekta raportu nr 1/2019
Data: 2019-05-10
Firma: MEDARD S.A.

Spis tresci:

1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik

Zawiadomienie_art._69_ustawy_o_ofercie_Medard_S.A. Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 2019 korekta
Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
MEDARD S.A.
Temat
Korekta raportu nr 1/2019
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki MEDARD Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_, informuje, że z powodu oczywistej pomyłki pisarskiej przy sporządzeniu formularza korekty raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 9 maja 2019 roku dołączono niewłaściwy plik zawierający zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza Spółki. W związku z powyższym, Emitent ponownie przekazuje pełną treść raportu wraz z zawiadomieniem:
„Zarząd spółki MEDARD Spółka Akcyjna” z siedzibą w Warszawie _dalej jako „Spółka”, „Emitent”_, informuje, że wpłynęło do siedziby Emitenta zawiadomienie przekazane w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jednolity w Dz.U. z 2018 poz. 512_ dotyczące transakcji zbycia akcji Emitenta.
Pełna treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.”
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_art._69_ustawy_o_ofercie_Medard_S.A.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE

_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-10 Arkadiusz Sieradzki Prezes Zarządu Arkadiusz Sieradzki
Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta MEDARD S.A.
Symbol Emitenta MEDARD S.A.
Tytul Korekta raportu nr 1/2019
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 00-112
Miasto WARSZAWA
Ulica BAGNO
Nr 2/212
Tel. +48 728 528 027
Fax
e-mail kontakt@medardsa.pl
NIP 7010204825
REGON 141998845
Data sporzadzenia 2019-05-10
Rok biezacy 2019
Numer 1
adres www www.medardsa.pl