Korekta raportu nr 1/2018 MEDARD S.A.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ informuje, że z powodu oczywistej omyłki pisarskiej przy sporządzaniu raportu bieżącego nr 1/2018 nie umieszczono listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje poniżej pełną, skorygowaną treść raportu zawierającą ww. listę:
„Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”_ przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 2 lipca 2018 roku:
1. Medard Finance sp. z o.o.
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 217 620,
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 217 620,
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]: 100,00%,
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 9,75%.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U. 2018 poz. 512 ze zm._.”