Informacja zgodna z punktem 16a Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na rynku NewConnect. MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki Medard S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że z powodu zaistnienia problemów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności operacyjnej w oparciu o przyjętą strategię działania, a następnie z powodu nieoczekiwanego wystąpienia pandemii COVID-19 która całkowicie utrudniła działalność, Spółka naruszyła przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie terminów publikacji raportów okresowych określonych harmonogramem opublikowanym w formie raportu bieżącego 1/2020 z dnia 7 lutego 2020 roku.

Celem Zarządu Spółki jest usunięcie zaistniałych naruszeń i niezwłocznie opublikowanie wszystkich zaległych raportów okresowych.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji zaległych raportów okresowych za IV kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku, tj. odpowiednio za IV kwartał w dniu 5 listopada 2020 r. i za I kwartał 2020 r. w dniu 10 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że dołoży wszelkiej staranności, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości i będzie dążył do publikacji, w możliwie jak najkrótszym terminie, wszystkich zaległych raportów okresowych. O terminach publikacji pozostałych raportów okresowych tj. za II i III kwartał 2020 r. oraz raportu rocznego za 2019 r. Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – prezes zarządu

Załączniki: 125630-rb-2-2020-naruszenie-regulaminu-aso-medard-1-