Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 1 lipca 2019 roku MEDARD Spółka Akcyjna

Zarząd spółki MEDARD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie przybył na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 lipca 2019 roku, o którego zwołaniu Spółka informowała w dniu 5 czerwca 2019 roku raportem bieżącym nr 7/2019, w związku z czym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na ten dzień nie odbyło się

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Arkadiusz Sieradzki – Prezes Zarządu